האם לדעתך חשוב להניח תפילין יום יום
לקישורים נוספים...
נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
חב"דניק מניח תפילין
הרבי עם תפילין
ישראל
תפילין של בר-מיצווה
תפילין בבולביה
זוג תפילין
קצין מניח תפילין במטוס
תפילין בגובה 36,000 רגל
לתמונות נוספות...

דברי תורהקצרים וכללים בנושא תפילין

ראשי >דברי תורהקצרים וכללים בנושא תפילין
החפץ חיים בנתיבות התפילה(להרב הישר) פרק ב עמוד מ"ד
מה שאנו רואים שהחפשייםמתרחקים בעוונותינו הרבים מקיום מצוות תפילין,
............
עלולים לחשוב מי יודע איזה אנשי מידות הם עד שלמחותיהם שוב אין התפילין מתאימות.
אך האמת היא שלא התפילין חדלו מלהיות מתאימות למדת ראשיהם אלא שראשהם נתקטנו במדה שהתפילין נהיו גדולות מכפי מידתן
מדרש אותיות דרבי עקיבא
כל אבר ואבר שבראת באדם לא בראת לבטלה, לא בראת ראש אלא לשם תפילין
מדרש רבה שיר השירים

א [ו] שניך כעדר הרחלים מה רחל זו צנועה כך היו ישראל צנועים וכשרים במלחמת מדין ר' הונא בשם ר' אחא אמר שלא הקדים אחד מהן תפילין של ראש לתפילין של יד שאלו הקדים אחד מהן תפילין של ראש לתפילין של יד לא היה משה משבחם ולא היו עולין משם בשלום הוי אומר שהיו צדיקים ביותר. שכולם מתאימות בשעת שהיו נכנסים זוגות זוגות אצל האשה היה אחד מהם מפחם פניה ואחד מהם מפרק נזמיה והיו אומרות להם אין אנו מבריותיו של הקב"ה שתעשו לנו כך והיו ישראל אומרים להן לא דייכם שנטלנו שלנו מתחת ידיכם הדא הוא דכתיב (במדבר כ"ה) ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ושכולה אין בהם שלא נחשד מהם אחד בעבירה:

המניח תפילין בחלום
ברכות דף נ"ז ריש עמוד א

המניח תפילין בחלום - יצפה לגדולה, שנאמר (דברים כח,י) וראו כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא עליך [ויראו ממך], ותניא: 'רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש';

החפץ חיים אומר צריך להשתדל במיוחד במצווה שאין לה דורשים"
וכמו שמובא במסכת שבת (קי"ח:) שר' נחמן השתבח בזה שקיים שלושה סעודות בשבת כראוי, ור 'ששת בזה שלא היה הולך ד' אמות בלא תפילין. ורבה היה זהיר לא לפסוע ד' אמות בלי ציצית. ועבור זה ייטיבו ויאריכו ימי האדם בעולם שכולו טוב וארוך.
באורי אגדות ברכות
הבנתי מתוך דברי רבי אלעזר הרב מגרמיזא כי הוא נאמר על שי"ן של תפילין שהיא רמוזה בפסוק זה בראשי תיבות "ש'ם י'י נ'קרא עליך" ובספר הבהיר "אל"ף ראש, יו"ד שני, שי"ן כולל כל העולם".

(רמב"ן, האמונה והבטחון פרק כב עמוד תל)

הקב"ה מניח תפילין. היינו כי הקב"ה חקוק אצלינו במעשה ומחשבה. וזהו: תפילין של יד - כלי מעשה, ושל ראש - כלי מחשבה. וכך אנו חקוקים אצל קב"ה, ומקרא מלא הוא [שה"ש ח ו] "שימני כחותם על לבך", שהוא כלי מחשבה, והיינו תפילין, היינו חותם, "וכחותם על זרועך", היינו כלי מעשה.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש טו)

מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הושאלה הנחת תפילין אל היותו יתברך מתייחד במדותיו להשפיע לפי התעוררות התחתונים בהניחם התפילין כנודע לחכמי לב. [מבאר שהדימוי הזה משמעותו השפעה אלוקית על ברואיו כאשר הם מניחים את התפילין.]

(של"ה, תולדות אדם, בית נאמן (ב))

שפת אמת פרשת בא שנת תרנו
פרשיות אלו שבתפילין הם כנגד חמשה חומשי תורה
ארבע פרשיות בשל ראשושל יד כמו משנה תורה שכולל כל הספרים ממקודם.
והוא חיבה יתירה שנתן לנו הקב"ה להיות לכל איש ישראל ספר תורה בחיקו.
והוא באמת שטר חירות, כמו מצוות המלך להיות עמו ספר תורה תמיד
ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (אסתר ח', ט"ז). "'ששון' - זו מילה... 'ויקר' - אלו תפילין, וכן הוא אומר: 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך' (דברים כ"ח, י'), ותניא: ר' אליעזר הגדול אומר - אלו תפילין שבראש" (מגילה טז:).

מחיית עמלק מעוררת שמחה, ועמלק את מצוות מילה ותפילין - תפילין הוא העד השלישי (מלבד השבת והמילה), המעיד לכל באי עולם כי שם ה' נקרא עלינו.
תפילין מעוררות להצטער על המת
תפילין מעוררות להצטער על המת ראו שבת יג סוף ע"א
תנא דבי אליהו
מעשה באדם אחד שקרא הרבה ושנה [הרבה] ושמש תלמידי חכמים [הרבה] ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתן בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וא[ו]מרת להם כתו' בתורה כי היא חייך ואורך ימיך ובעלי שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה [שם] אדם שהחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה ואמרתי לה בתי בימי נדותיך מהו אצליך אמרה לי חס ושלום אפי' באצבע קטנה לא נגע בי בימי ליבוניך מהו אצליך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקרוב בשר אבל לא עלה על דעתו דבר אחר אמרתי לה בתי ברוך המקום שהרגו שהרי לא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

רפלקסולוג (73)
נועה (43)