האם לדעתך חשוב להניח תפילין יום יום
לקישורים נוספים...
קצין מניח תפילין במטוס
תפילין של בר-מיצווה
ישראל
זוג תפילין
נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
חב"דניק מניח תפילין
תפילין בבולביה
תפילין בגובה 36,000 רגל
הרבי עם תפילין
לתמונות נוספות...
tzvika770
השאלה
ראיתי רבים שממהרים בבוקר לעבודה, ומיד אחרי שמסיימים תפילת שמונה עשרה (שהתפללו עם המנין), מתפללים לעצמם את המשך התפילה, ובעוד המנין לא הגיע לסיום הקדיש שאחרי "ובא לציון", כבר חולצים תפילין של רש"י ומניחים תפילין של ר"ת. האם הדבר מותר?
ואולי בכלל יואיל כבודו להסביר, לפי מנהג חב"ד, ממתי מותר לחלוץ את התפילין, הן במנין והן למתפלל ביחידות?
כמו"כ - האם אסור לחלוץ תפילין בשעה שספר-תורה מונח על הבימה, והאם הדבר אסור אף לאחר הגבהה הספר וגלילתו, אך בטרם אך טרם הוכנס לארון הקודש? אם אסור, האם זה בשל כבוד לספר תורה, או מסיבה הקשורה לכך שאין חולצים התפילין לפני הקדיש שנאמר אחרי "ובא לציון".
ומה הדין למי שאינו מתפלל עם המנין? האם מותר לא לחלוץ תפילין בשעה שספר תורה מחוץ להיכל?

תשובת הרב

א. לכתחילה, הן המתפלל ביחיד והן המתפלל בציבור, חולצים את התפילין רק לאחר סיום שיעור התהילים היומי1.

 

אך בצוק העיתים, לכאורה, אין מניעה למי שממהר לעבודתו, למהר לאחר חזרת הש"ץ (ובימים שאומרים תחנון – עדיף לאחר נפילת-אפיים2) ולהשלים את התפילה3 (עם פרק תהילים אחד מהשיעור היומי4) ומייד להניח תפילין דרבנו-תם, אפילו לפני קדיש-תתקבל5.

 

ב. אסור לחלוץ תפילין בפני ספר-תורה, מפני כבוד הספר – "שמגלה ראשו בפניו", ולכן חל איסור זה גם לאחר הגבהה וגלילה, וגם למי שאינו מתפלל או שומע קריאתה עם המניין הנוכחי. אבל העצה לזה קלה: "להפוך [ראשו] לצד אחר6.

 

הערות

1)       המפורש בהיום יום י"ט מנ"א (וס' המנהגים עמ' 5) – עד 'אך צדיקים'. אך שם מדובר באלו המתפללים בד' זוגות תפילין, ומניחים אח"כ תפילין דשימושא-רבא ואומרים בהם השיעור תהילים החודשי [וראה מש"כ ע"ז בקובץ 'התמים' החדש, גיליון כז עמ' 65]. אך כיוון שכשהתפלל הרבי לפני התיבה נשאר בטלית ותפילין עד אחרי התהילים והמשניות דאבלים, רגילים אנ"ש שלא לחולצם עד סיום השיעור תהילים.

2)       כדי שלא למהר בתפילת שמונה-עשרה כדי לסיים, וכן כדי לומר י"ג מידות בציבור. ופשיטא שאין לסיים התפילה בזמן קדיש, חזרת הש"ץ או קריאת-התורה.

3)       ואף שמוותרים על אמירת 'קדושה דסדרא' בציבור (ראה מג"א ופרמ"ג ר"ס קלב), הרי זה רק עניין של לכתחילה, ובכלל לא נהגו להיזהר בזה (שו"ע אדה"ז סי' נט סו"ס ב).

4)       אג"ק חט"ו עמ' רלד, שערי הל' ומנהג או"ח ח"א ריש עמ' קצא.

5)       ולהישאר בבית הכנסת לפחות עד אז, שהוא "סיום תפילת שמונה-עשרה" (שו"ע אדה"ז סי' נה ס"ד), ובימי קרה"ת עד הכנסתה לארון-הקודש (ראה שו"ע ונו"כ סי' קמט. וכפי שנהג הרבי).

6)       שו"ע אדה"ז סו"ס כה (וסי' לח ס"י הנסמן שם). ובשל-יד (וכן של-ראש תחת הטלית) אין בעיה כלל, פמ"ג בא"א שם ס"ק ל, ומשנ"ב ס"ק נח

הרב יוסף גינבורג
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

רפלקסולוג (73)
נועה (43)