האם לדעתך חשוב להניח תפילין יום יום
לקישורים נוספים...
תפילין בבולביה
תפילין בגובה 36,000 רגל
חב"דניק מניח תפילין
נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
תפילין של בר-מיצווה
זוג תפילין
קצין מניח תפילין במטוס
ישראל
הרבי עם תפילין
לתמונות נוספות...

הושט יד

"וכתבתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך" (חומש דברים פרק ו פסוק ה)  
פסוק זה מופיע בקריאת שמע ("שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד)                     
אחד מהערכים הגדולים של השורשים שלנו! תפילין!!!                                      
אותם 2 קופסאות שחורות שכל בוגר (גיל 13) מצווה להניח כל יום חול            
ולא להניח על המדף בארון                                                                      
"ושמתם על ידכם והיו לטוטפות בין עינכם"                                                     
באתר זה אנסה להסביר קצת מהחשיבות והמשמעות של הקופסאות השחורות
לכל שאלה בנושא אשמח אם תיפנו אלי לאיימיל ואשתדל לענות בהקדם
tzvika77@hotmail.com

הטובים לטייס
כפי שנאמר הטובים לטייס
טייסי אל-על מניחים תפילין בדרך לניו יורק
ומה איתך
 
"מבצע תפילין" בקוקפיט ה-777

כשהוכרזו שמות הטייסים, הרב אליעזר ברוד זיהה את מכריו מהישוב כרמי יוסף. תוך זמן קצר הטייסים הניחו תפילין, בגובה 10,000 רגל
החפץ חיים בנתיבות התפילה(להרב הישר) פרק ב עמוד מ"ד
מה שאנו רואים שהחפשייםמתרחקים בעוונותינו הרבים מקיום מצוות תפילין,
............
עלולים לחשוב מי יודע איזה אנשי מידות הם עד שלמחותיהם שוב אין התפילין מתאימות.
אך האמת היא שלא התפילין חדלו מלהיות מתאימות למדת ראשיהם אלא שראשהם נתקטנו במדה שהתפילין נהיו גדולות מכפי מידתן
מדרש אותיות דרבי עקיבא
כל אבר ואבר שבראת באדם לא בראת לבטלה, לא בראת ראש אלא לשם תפילין
מדרש רבה שיר השירים

א [ו] שניך כעדר הרחלים מה רחל זו צנועה כך היו ישראל צנועים וכשרים במלחמת מדין ר' הונא בשם ר' אחא אמר שלא הקדים אחד מהן תפילין של ראש לתפילין של יד שאלו הקדים אחד מהן תפילין של ראש לתפילין של יד לא היה משה משבחם ולא היו עולין משם בשלום הוי אומר שהיו צדיקים ביותר. שכולם מתאימות בשעת שהיו נכנסים זוגות זוגות אצל האשה היה אחד מהם מפחם פניה ואחד מהם מפרק נזמיה והיו אומרות להם אין אנו מבריותיו של הקב"ה שתעשו לנו כך והיו ישראל אומרים להן לא דייכם שנטלנו שלנו מתחת ידיכם הדא הוא דכתיב (במדבר כ"ה) ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ושכולה אין בהם שלא נחשד מהם אחד בעבירה:

המניח תפילין בחלום
ברכות דף נ"ז ריש עמוד א

המניח תפילין בחלום - יצפה לגדולה, שנאמר (דברים כח,י) וראו כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא עליך [ויראו ממך], ותניא: 'רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש';

החפץ חיים אומר צריך להשתדל במיוחד במצווה שאין לה דורשים"
וכמו שמובא במסכת שבת (קי"ח:) שר' נחמן השתבח בזה שקיים שלושה סעודות בשבת כראוי, ור 'ששת בזה שלא היה הולך ד' אמות בלא תפילין. ורבה היה זהיר לא לפסוע ד' אמות בלי ציצית. ועבור זה ייטיבו ויאריכו ימי האדם בעולם שכולו טוב וארוך.
באורי אגדות ברכות
הבנתי מתוך דברי רבי אלעזר הרב מגרמיזא כי הוא נאמר על שי"ן של תפילין שהיא רמוזה בפסוק זה בראשי תיבות "ש'ם י'י נ'קרא עליך" ובספר הבהיר "אל"ף ראש, יו"ד שני, שי"ן כולל כל העולם".

(רמב"ן, האמונה והבטחון פרק כב עמוד תל)

הקב"ה מניח תפילין. היינו כי הקב"ה חקוק אצלינו במעשה ומחשבה. וזהו: תפילין של יד - כלי מעשה, ושל ראש - כלי מחשבה. וכך אנו חקוקים אצל קב"ה, ומקרא מלא הוא [שה"ש ח ו] "שימני כחותם על לבך", שהוא כלי מחשבה, והיינו תפילין, היינו חותם, "וכחותם על זרועך", היינו כלי מעשה.

(יערות דבש, חלק שני, דרוש טו)

מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הושאלה הנחת תפילין אל היותו יתברך מתייחד במדותיו להשפיע לפי התעוררות התחתונים בהניחם התפילין כנודע לחכמי לב. [מבאר שהדימוי הזה משמעותו השפעה אלוקית על ברואיו כאשר הם מניחים את התפילין.]

(של"ה, תולדות אדם, בית נאמן (ב))

שפת אמת פרשת בא שנת תרנו
פרשיות אלו שבתפילין הם כנגד חמשה חומשי תורה
ארבע פרשיות בשל ראשושל יד כמו משנה תורה שכולל כל הספרים ממקודם.
והוא חיבה יתירה שנתן לנו הקב"ה להיות לכל איש ישראל ספר תורה בחיקו.
והוא באמת שטר חירות, כמו מצוות המלך להיות עמו ספר תורה תמיד
ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (אסתר ח', ט"ז). "'ששון' - זו מילה... 'ויקר' - אלו תפילין, וכן הוא אומר: 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך' (דברים כ"ח, י'), ותניא: ר' אליעזר הגדול אומר - אלו תפילין שבראש" (מגילה טז:).

מחיית עמלק מעוררת שמחה, ועמלק את מצוות מילה ותפילין - תפילין הוא העד השלישי (מלבד השבת והמילה), המעיד לכל באי עולם כי שם ה' נקרא עלינו.
תפילין מעוררות להצטער על המת
תפילין מעוררות להצטער על המת ראו שבת יג סוף ע"א
תנא דבי אליהו
מעשה באדם אחד שקרא הרבה ושנה [הרבה] ושמש תלמידי חכמים [הרבה] ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתן בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וא[ו]מרת להם כתו' בתורה כי היא חייך ואורך ימיך ובעלי שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה [שם] אדם שהחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה ואמרתי לה בתי בימי נדותיך מהו אצליך אמרה לי חס ושלום אפי' באצבע קטנה לא נגע בי בימי ליבוניך מהו אצליך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקרוב בשר אבל לא עלה על דעתו דבר אחר אמרתי לה בתי ברוך המקום שהרגו שהרי לא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב
יועץ מס הכנסה לממשלת ארה"ב, מר בראיין ברו,
יועץ מס הכנסה לממשלת ארה"ב, מר בראיין ברו, השוהה בימים הגיע בביקור רישמי באסטנה, ביקר בבית הכנסת "בית רחל" שבעיר אסטנה שהוקם על ידי הנגיד מר אלכסנדר משקביץ לזכרה של אימו רחל ז"ל, והתרשם מבית הכנסת ומהפעילות העניפה הנערכת במקום. מר בראיין ברו, יהודי מברוקלין, הניח תפילין והתפלל בבית הכנסת. במהלך הביקור, סיפר האורח כי "בכל מקום שיש יהודים - פועלים שלוחי חב"ד. בכל מקום שביקרתי היתה לי כתובת היכן להגיע ולבקר". הוא ציין גם לשבח את שלוחי חב"ד באוקראינה שקיבלו בחום את פניו בעת שביקר שם
התשובה התקבלה מהרב שלמה בן אליהו
מדוע בתפילון של ראש ,הפרשיות נמצאות בתוך ארבע תאים נפרדים ,לעומת תפילין של יד ש כל ארבע הפרשיות נמצאות בתא אחד!!
יום עם הנח"ל החרדי: עבודת קודש, ולא בישיבה

"בסוף כל מסע צבאי מגיעים חיילים רגילים לקצה הר כשהשמש עולה, ושם הכל מסתיים. בנח"ל החרדי הם עולים להר, מוציאים תפילין ומתפללים שחרית", כך מתאר מ"פ בגדוד נצח יהודה את הייחוד של חייליו. כתבנו הצטרף לסיור של הנח"ל החרדי ושמע מהחיילים - שעברו דרך לא פשוטה מהקהילה לצבא - מה יש להם לומר על המשתמטים

חנן גרינברג 

פורסם:  26.09.07, 12:32

 

לפני כחודש קודם יוסף אנדו לדרגת סמל ראשון. אחרי קצת יותר משנתיים בצבא, הלוחם מעפולה רשם היה גאה לראות את הדרגה החדשה שלו בשני צידי מדיו. באותו רגע כבר רקם לעצמו את הצעד הצבאי הבא: להשאר בקבע.

 

האירוע הזה לא היה חריג, אולי אפילו די חסר משמעות, אלמלא שנתיים לפני כן אנדו, בן ה-26 ואב לילד בן 3.5, עשה מהלך לא פשוט - להגיע לצבא מהעולם החרדי, בגיל מתקדם וללא שמץ של מושג מה מצפה לו שם. הוא לא שוכח לרגע את התהליך הקשה שעבר בדרך למדים ולנשק, אך במבט לאחור הוא לא מצטער. להפך.

 

"שכנעתי את המג"ד שלי שאני צריך להישאר בקבע", סיפר השבוע, "הוא הסביר לי שאולי הדבר לא יתאפשר, אבל התעקשתי. אמרתי שיש פה עבודה שצריך לעשות ואני רוצה להיות זה שעושה אותה כדי שאנשים רבים יחיו בשקט ויהיו רגועים בבית. זאת זכות גדולה".

 

 
כוכב הרוק הבינלאומי גילה את יהדותו בדוכן חב"ד
בלעדי: פול דייויד היוסון, הידוע בכינויו בונו, המשמש כסולן להקת רוק האירית U2 לה מליוני מעריצים - גילה שהוא יהודי בדוכן תפילין של חב"ד במנהטן ■ "במהלך ה'מבצע תפילין', ניגש אלינו אדם שלצווארו צלב גדול, ואיחל לנו חג-שמח", סיפר הבחור הישראלי שאייש את הדוכן בשיחה עם כתב COL. "התחלתי לדבר איתו והוא סיפר שהוא 'חצי יהודי', מכיוון שאימא שלו יהודיה" ■ הוא הסכים להניח תפילין ולומר "שמע ישראל" ■ לבינתיים, הרחוב כולו נחסם לתנועה ומאות מעריצים תיעדו את ה"כוכב" מניח תפילין במצלמות ובמכשירים סלולריים לסיפור המלא
קשר של תפלין / דעה
קשר של תפלין / דעה
ההתקשרות לרבי אינה יכולה להיות התקשרות של "סוכה", זו לא התקשרות של פעם בשנה, היא גם לא יכולה להיות התקשרות של "ציצית" – שהדבר תלוי ברצוני, ההתקשרות לרבי היא התקשרות, "וקשרתם", של "תפילין" * א.ב חרמש * עלה במחשבה


זכיתי בזכות שלא רבים זכו לה. זכיתי והרבי אמר שיחה מיוחדת לרגל חגיגת בר-המצווה שלי, ואף הגיה אותה. שיחה העוסקת במעלת מצוות תפילין

חגי סגל
"דוכני חב"ד - הצלה לארץ"

חגי סגל, עיתונאי מוכר, כותב ב"מקור ראשון": פעם התנגדתי לדוכני תפילין של חב"ד. היום אני חושב: אלו דוכני הצלה של ארץ ישראל
מערכת שטורעם

בטורו השבועי של חגי סגל המתפרסם בעיתון 'מקור ראשון' כתב הוא משפט מעניין, המצוטט כאן לטובת גולשי 'שטורעם'.

"קראתי פעם מאמר של הרב שרלו נגד הדוכנים להנחת תפילין, והשתכנעתי. חשבתי שלא יאה ליהדות לשווק את עצמה באמצעים כאלה, דמויי קמיעות. היום אני חושב אחרת. דוכן תפילין של חב"ד הוא דוכן הצלה של ארץ ישראל".


י"א אלול ה'תשס"ז

נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
תפילין בחו´´ל
תוכן השאלה
שלום וברכה,
בראשית דברי אתנצל מראש על חוסר הידע בנושאים מסוימים,וזאת משום שאני אדם חילוני -שומר מסורת שגדל בבית חילוני ובמערכת חינוך חילונית.

בקרוב אני טס לדרום אמריקה לתקופה של כחצי שנה.
חשוב לי,כפי שאני מקפיד בארץ,להניח תפילין בכל יום חול.
אולם,אופי הטיול אותו אני מתכנן,כמו הרבה ישראלים הינו טילו תרמליאים-קרי מעבר ממקום למקום עם תיק גדול ובו כלל הציוד.
רכשתי תפידנית על מנת לשמור על התפילין שלי.
אולם,עלו לי כמה שאלות שחשובות לי ביותר:
1.אאלצץ להיכנס עם התיק הנ"ל לבית שימוש וכד´,האם מותר?ואם לא,מה עלי לעשות?

תודה רבה.
אלעד.
תוכן התשובה
בסד

שלום רב.
טיול נעים ,יהי רצון שתשוב בשלום הביתה ותקים מצוות בארץ כי ישנה חשיבות גדולה למצוות בארץ.!
ר' אורי רווח: "כעת אני השליח בערוץ הראשון"
מלא מבחוץ, ריק מבפנים

את העבודה בגל"צ החל בשנת תש"ן, ו"נזרק ישר למים", כהגדרתו. מצוקת מחוסרי הדיור שעמדה אז במרכז מהדורות החדשות, העבירה את הכתב הטרי לענייני רווחה טבילת אש מהירה בתעשיית החדשות הקדחתנית. במלחמת המפרץ הוא ישב יום ולילה בבית החולים איכילוב כדי לדווח על הפצועים, ובתקופת השיטפונות בתל אביב הוא חווה את האירועים בשידור חי בחדרו בקריה. בין לבין הביא סיפורים אנושיים קשים ותיעד מצוקות מהשטח.

"מבחינה עיתונאית זו היתה תקופה מעניינת, אבל רוחנית הרגשתי ריק. חשתי אמנם תחושת שליחות של הטיית אוזן קשבת למצוקות ותרומה לחברה, אבל הייתי במרדף בלתי פוסק כדי להוכיח את עצמי, הכול סביב אינטרסים". גם החיים בתל אביב הפכו למועקה בלתי נסבלת עבורו. "החיים שמחוץ לעבודה היו מעבר ממסיבה למסיבה, מדיסקוטק לדיסקוטק. יום אחד באתי למפקד שלי בגל"צ, אורי פז, ואמרתי לו: 'אני לא יכול להישאר בעיר הזאת, בא לי להקיא'. לא הבנתי עוד מה זו חזרה בתשובה. משהו בי חיפש כל הזמן, ולא ידעתי מה".
עובדיה חממה זכה בפרס שר התרבות

חודר אל הלבבות

חממה מספר כי בצהרי אתמול, שעות לפני שהגיע הטלפון מהשר מג'אדלה, פנה אליו יהודי בבקשה לתרומת ערכות תפילין לילדים מחוסרי יכולת שהגיעו לבר מצווה. "אחרי שקיבלתי את ההודעה על הזכייה, היה לי ברור מה תשובתי לאותו יהודי. אחרי הכל האלבום הזה כולו נעשה מתוך אהבת ישראל, וחיזוק הקשר של הילדים דרך הנחת תפילין הוא חשוב". בשבועות האחרונים החליט חממה להוסיף פסוק שנשמט בטעות מהשיר "אנא בכוח" שהלחין. "תיקנתי והלחנתי את המשך הפסוק ובזה למעשה אסיים - ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הוא מסכם.

בגמרא רשום שהקב"ה מניח תפילין
תוכן השאלה
בס"ד
שלום רב !!
קודם כל אני רוצה לברך אתם על העבודה הנפלאה שאתם עושים באתר תמשיכו כך ...
יש לי 2 שאלות
לא מזמן התחלתי ללמוד גמרא לבד והתחלתי עם מסכת ברכות ונתקלתי בהרבה דברים תמוהים וסותרים את מה שלמדתי עד היום במחשבת ישראל אחד היסודות של הרמב"ם שאין להקב"ה דמות הגוף והוא אינו גוף ועכשיו בגמרא רשום שהקב"ה מניח תפילין ובהקשר אחר רשום שהקב"ה הראה למשה קשר של תפילין ורשי מפרש במקום שהתפילין מאחוריו הם וגם רשום שהקב"ה מתפלל למי יש לקב"ה להתפלל הרי הוא ברא את העולם ושאמרתי לחבר שלי את זה הוא אמר שיש עוד דברים תמוהים בגמרא ורשום שקב"ה משחק עם לוויתן הדברים קצת קשים לי ואני ישמח אם משהו יסביר לי את כוונת חז"ל יותר טוב
שאלה שניה אנחנו כל יום קוראים בתחנון 13 מידות שנגמרות בחטאה ונקה אבל בפרשת כי תשא רשום שזה לא ונקה זה ונקה לא ינקה אז למה חז"ל גזרו להפסיק מפה אם זה ונקה לא ינקה תודה רבה ......
 
'קרקפתא' בקעמפ

במסגרת טקס חניכה שעברו, הצליחו חניכי קעמפ גן ישראל בלונדון לשכנע שוטר יהודי להניח תפילין לראשונה בחייו. כך השפיע הקעמפ על משתתפיו
ברית מילה ובר מצוה בגיל 75

יהודי שהוריו נרצחו על ידי אנשיו של סטאלין בהיותו תינוק, אומץ על ידי משפחה נוכרית, עלה לארץ ובגיל 75 החליט להתעורר ליהדותו
תפילין בגובה רב, 36,000 רגל!
"זכיתי לראות את הרב דוד אבא גורביץ' רבה ושליח חב"ד של מזרח אסיה בשעת פעילות מיבצעית בנסיעה חזרה מישראל חזרה לטאשקנט" כותב ישראל צבי, גולש אנונימי שהעביר ל-COL תמונות ממבצע תפילין שערך הרב גורביץ בגובהה של 36,000 רגל" "הרב גורביץ עבר במהלך הטיטה מיהודי ליהודי, והציע להם להניח תפילין. גם אם אלו שלא הסכימו להניח תפילין, שוחח הרב גורביץ ארוכות בנושאי יהדות שונים שהעלו חיוך ושמחה על פניהם"  לידיעה בהרחבה
צ'רלי והמלאכים הקדושים
אחרי 40 שנה סוגרים צ'רלי ביטון ראש הפנתרים השחורים והרב גלויברמן מעגל ומקטטות שכונתיות עוברים לחסד
יוזמה של ''ראש יהודי'' להפיכת בתי כנסת למרכזים קהילתיים
יו"ר איחוד בתי הכנסת בישראל, מסביר: "אנו עדים להתפתחות רוחנית בעם היהודי ורבים מאוד מבקשים ומוכנים להתחבר ליהדות, אולם בתי הכנסת אינם ערוכים עדיין לקבל ולקלוט בתוכם אנשים ומשפחות שאינם חברי הקהילה". שפר מציין כי בסקר מדגמי שנערך בשבע ערים בישראל נמצא שרק כשליש מתוך כ-45 אלף נערים בגיל מצווה עולים לתורה ומניחים תפילין בבית הכנסת באזור מגוריהם, בעוד כל האחרים חוגגים את הבר מצווה שלהם באולמות, לא רוכשים ולא מניחים תפילין. "משמעות הדבר היא שבשנים הבאות כ-350 אלף מנערי ישראל עלולים לא להניח תפילין ולא לעלות לתורה באלפי בתי הכנסת הפועלים בישראל
הנחת תפילין
אלבום תפילין
תפילין של יד איך מכינים
אלבום תמונות
הכנת תפילין של ראש
אלבום תמונות
קשירת קשר תפילין "של יד" (ספרד)
אלבום תמונות
קשירת קשר תפילין "של יד" (אשכנז)
אלבום תמונות
קשירת קשר תפילין של ראש (ד' כפולה)
אלבום תמונות
קשירת קשר תפילין של ראש (ד' רגילה)
בתמונות
ר אבי בראונר קיבל על עצמו להניח 1200 זוגות תפילין
ר' אבי בראונר, חסיד חב"ד מצפת, קיבל על עצמו בראש-השנה להניח תפילין ל-1,200 איש. היום (רביעי) הוא סיים את הפרויקט ■ "אני עובד בגלריית 'מיסטיקה וקבלה' בעיר, שם עוברים מידי יום עשרות תיירים מכל העולם, ביניהם יהודים יקרים שידם מעולם לא חוותה מגע של תפילין", סיפר ר' אבי בשיחה עם COL ■ בנוסף להנחת התפילין, העניק ר' אבי לכל אחד מהם ספר תהילים במתנה וכרטיס 'תפילת הדרך' עם תמונת הרבי וגם היה דואג לקחת מספר טלפון, ליצירת קשר בהמשך ■ ר' אבי הקפיד לתעד במצלמה כל יהודי שהניח תפילין ואף שיגר ל-COL מספר תמונות לגלריית תמונות
גם גאיידמק מניח תפילין

בשלב זה נשאל גאידמק אם הוא שומר שבת, וענה: "לא, ואני לא פחות יהודי... אני ''טראיי טו פוט'' תפילין כל יום... אני לא אוכל חזיר. אבל אני אוכל אוכל לא כשר, אבל אני יהודי".

האם כושים ואו גויים יכולים להניח תפילין?
מבצעי הנחת תפילין שעושים חסידי חב"ד במצוות הרבי מלובביץ' אינם דבר חדש, אך את הדרמה שתקרה בעת קיום ה"מבצע" בטיים-סקוור שבמנהטן, ניו-יורק, לא שיערו לעצמם החסידים
דרור חג'ג' רגז הפועל ירושלים מספר:

מבחינה מקצועית, רכז הפועל ירושלים, נמצא בשיא. מבחינה יהודית הוא על פרשת דרכים - "צריך לקבל החלטה האם להילחם על שמירת השבתות גם במחיר הפסד משחקים". בראיון ל-ynet הוא מספר על ההתקרבות לדת, הנסיגה בחו"ל והמחיר שמשלמים בשביל המסורת. סיפור הצלחה

פורסם:  05.07.07, 14:42

 

"אני מניח תפילין כל בוקר, מתפלל ומקפיד על שמירת כשרות. בחו"ל לא אוכל בשר ודגים וחי על קופסאות טונה, ירקות ופירות. אני אוהב ללכת לשיעורי יהדות ובשבתות מגיע לכל התפילות בבית הכנסת בירושלים. רק אם יש אימון, שחובה להגיע אליו בשבת, אני מגיע. מלבד זה, כל השבת אני בבית. לא יוצא עם החברה ביום שישי, לא מטייל ומבחינתי כל השבת אין פלאפונים, מחשב, רדיו או טלוויזיה"

יום העצמאות האמריקאי
קהילת חב"ד בשמחה מוניקה ניצלה את יום העצמאות האמריקאי, הרביעי ביולי, ליום של מבצעים עם יהודי העיר.
אלפי תושבים יצאו לרחובות להצדיע לכ-750 צועדים לכבוד יום חגה של ארה"ב. בין הצועדים בלטו בנוכחותם השלוחים והתמימים שהפתיעו עם דוכן מקורי שנישא ע"ג משאית ונשא את השם "בואו, עיצרו, עשו מצווה בסיום התהלוכה החלו בפעילות מבצעים. יהודים רבים הניחו תפילין, ערכות נש"ק חולקו לצד חומר יהודי רב. יהודים בשוק האיכרים זכו להניח תפילין ולקבל נש"ק וחומר.
מגה שבתון בברזיל
השבתון שכאמור הוכיח את עצמו בשנים עברו, הסתכם אף השנה בהצלחה מעל ומעבר, גם כשר' נח מנסה להסביר בטלפון על ההצלחה, קשה לו לתאר את זה במילים. "צריך להיות פה בכדי להבין על מה אני מדבר" הוא מסכם. רבים מהחניכים קיבלו על עצמם החלטות טובות כגון תפילין כל יום, נטילת ידיים בבוקר, כשההחלטה שהפתיעה את כולם הייתה זו של הילד שזכה במקום הראשון בתחרות 'צבאות ה'' בה הוא בישר קבל עם ועדה על כוונתו למול את עצמו
מצרפת לחילי חברון
אמש חולקו עשרות זוגות תפילין לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון בגזרת חברון, לצד ערכות שמירה. יוזמי המבצע: חב"ד לעוואלוא, ליאון וחברון (בארץ)
מערכת שטורעם
אמש (ראשון) חולקו עשרות זוגות תפילין לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון בגזרת חברון, לצד ערכות לכלי רכב של צה"ל הכוללות חת"ת ומזוזה. 
הערכות חולקו על-ידי בית חב"ד חברון בראשות השליח הרב וויקטור עטיה, הרב דני כהן, והרב יוסי נחשון ביוזמת ובתרומת בית חב"ד לעוואלוא, צרפת בראשות הרב שלמה אזולאי גיסו של הרב אליהו זיקרי מבית חב"ד ליאון, צרפת. המבצע נערך בניצוחו של הרב שמואל גורביץ, מטעם בית-חב"ד ליאון. בד-בבד נערכו שני אירועים על-ידי בית חב"ד חברון לחיילי צה"ל וחיילי מג"ב בהשתתפות עשרות לוחמים שקיבלו תפילין אישי, לצד קביעת מזוזות בבסיסי צה"ל בגזרה. לגלריית תמונות מהאירועים, לחצו כאן
מקבץ סיפורי צדיקים
שלג לבן עטף את מבואות העיירה. זה מספר שבועות שפתיתי השלג נערמים למרבד צח וקר, ומנתקים את הדרכים מעירה לעירה. רוחות עזות ומקפיאות כופפו את צמרותיהם הלבנות של העצים, אשר בחלקם נכנעו לרוח ונשברו מעומס השלג שעליהם
ד"ר בריאן לנקסטר (נוירולוג)

בין עולם הנשמה השוכנת במוח לבין התפילין קיימת התאמה מדויקת. המתאם בין מבנה המוח ולמבנה התפילין בולט. תפילין של ראש מכילים ארבעה מדורים והמוח האנושי מכיל ארבעה מדורים...

לאחרונה פרסם ד"ר סטיבן שארם מניו יורק
לאחרונה פרסם ד"ר סטיבן שארם מניו יורק , מאמר על התפילין והקשר שלהם לדיקור הסיני.
המאמר התפרסם בגליון חודש אוקטובר 2002 של כתב העת לרפואה סינית (Journal of Chinese Medicine.) וגם שם המסקנות היו מדהימות , יש תמונות מצורפות.
וזה המאמר שהתפרסם באתר שופר
תפילין והילות
לאחרונה התגלו כמה דברים מדהימים על התפילין , שיכולות לתת כמה נקודות למחשבה , ולהראות עד כמה הבורא ית' אוהב אותנו שנתן לנו את מצוות תפילין היקרה.
רציתי לפרסם מאמרים שמראים את כוחם הרוחני של התפילין והשפעתם.
 התפילין וההילה - כתבה וסרט המראים את ההשפעה שיש לתפילין על הילת האדם(נבדק גם מדעית).
ההילה זה אנרגיה שעוטפת את האדם , לאחרונה פיתחו מדענים ופרופסורים מכשיר (שמבוסס על מכשיר שמשתמשים בו ברפואה כדי לבדוק זרימת אנרגיה בנקודות מסוימות בגוף..) המסוגל למדוד את ההילה של האדם.
דברים שלא ידענו על התפילין
התפילין הן אחת המצוות החשובות, המהוות אות לקשר שבין עם-ישראל לקדוש-ברוך-הוא.
שלום, אני מחפש את הספר בנתיבות התפילה של החפץ חיים חלק א או ב' היכן ניתן למצוא את הספר? של הרב מאיר ... תפילין מסורת או מצווה או חשוב או בכלל לא הרבה מאיר ישר 24.08 (16:23)
לרשימת הפורומים המלאה...
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

רפלקסולוג (73)
נועה (43)